Jak klasyfikuje się białka osocza?

Białkiem osocza nazywamy białko, którego najwyższe stężenie występuje w osoczu i które spełnia swoje funkcje w osoczu, a nie w organach docelowych.

Większość białek osocza stanowią glikoproteiny, w których zawartość węglowodanów wynosi pomiędzy 10 a 25%. Albumina, a-amylaza, CRP, P-2-mikroglobulina i kilka innych białek osocza nie wykazuje cech glikozylacji.

Punkt izoelektryczny większości białek osocza znajduje się w zakresie kwaśnego pH,
to znaczy, że gdy zostaną poddane elektroforezie w środowisku zasadowego buforu,
migrują w kierunku anody.

Z punktu widzenia klinicznego i patobiochemicznego celowa jest klasyfikacja białek w oparciu o ich funkcję; swoiste białko może więc wystąpić w kilku grupach.

Wyróżniamy następujące grupy białek:

  • Białka transportowe

  • Dodatnie białka ostrej fazy

  • Ujemne białka ostrej fazy

  • Dopełniacz i czynniki krzepnięcia

  • Enzymy

  • Antyenzymy (inhibitory proteaz)

  • Proteohormony

  • Immunoglobuliny

  • Białka, których funkcje nie zostały do końca poznane (np. a-1 – kwaśna glikoproteina)

Fizjologiczną funkcją białek osocza jest utrzymanie koloidalnego ciśnienia osmotycznego. Pełnią też one rolę transportową np. dla lipidów, produktów metabolizmu, hormonów, leków i pierwiastków śladowych.

Niektóre białka osocza działają również jak enzymy, immunoglobułiny pełnią rolę przeciwciał. Składniki dopełniacza oraz CRP odgrywają dużą rolę w odporności nieswoistej głównie w przypadku infekcji bakteryjnych. Równowaga pomiędzy czynnikami krzepnięcia, jego inhibitorami i fibrynogenem jako podstawowym substratem skrzepu zapewnia płynność krwi oraz szybką i trwałą hemostazę w przypadku urazu.

Źródło staw biodrowy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s